Agroideja d.o.o. je sa partnerima, PZ Agropromet u Tuzli i PZ Mrav u Mrkonjić Gradu potpisala Ugovor o nastavku projekta „Socijalna inkluzija osoba sa narušenim mentalnim zdravljem kroz radnu integraciju i socijalno preduzetništvo“.

Implementaciju projekta finansira Asocijacija XY u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Vlada Švicarske Konfederacije preko Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC.

Nakon što je formirana poljoprivredna zadruga u Mrkonjić Gradu, u narednoj fazi projektnih aktivnosti težište će biti na konsolidaciji Zadruge Mrav i omogućavanje ispunjenja uslova da ona profunkcioniše u punom kapacitetu.

Znači, podrška  će ići u tri pravca:

  • Prvi pravac podrške je nabavka opreme i ulaganje u infrastrukturu (opremanje hladnjače), pokrivanje troškova rada hladnjače (struja, voda, servis)
  • Drugi pravac podrške je sufinansiranje troškova Zadruge i stručna podrška menadžeru, promocija zadruge, posjeta sajmovima i povezivanje sa sličnim  zadrugama u zemlji.
  • Treći pravac je pomoć u razvoju primarne proizvodnje kod kooperanata, odnosno korisnika projekta.

U Tuzli bi se prisustvo donatora koncentrisala kroz aktivnosti finacijske i stručne pomoći pri davanju savjetodavnih usluga od strane agronoma, kroz organizovanje posjeta i seminara. Zatim pomoć u nabavci sjemena i rasada povrća za članove Udruženja Fenix, radi zadovoljenja njihovih vlastitih potreba za svježim voćem i povrćem i eventualnom prodajom na pijaci.

Projekat bi također koordinisao i nadgledao realizaciju aktivnosti vezano za angažmanom članova Udruženja Fenix koji su zainteresovani da budu angažovani kao sezonski radnici na poljoprivrednim površinama Poljoprivredne zadruge Agropromet. Trajanje projekta – 10 mjeseci, odnosno do 31.oktobra 2021. godine