Društveni status osoba sa narušenim mentalnim zdravljem u značajnoj mjeri obilježen je ne samo objektivnim zdravstvenim problemom i rezultirajućim simptomima već i njegovim posrednim društvenim posljedicama: marginalizacijom, socijalnim isključivanjem i siromaštvom. Naime, nizak socijalni status i socijalna isključenost su daleko češći kod osoba sa narušenim mentalnim zdravljem nego u općoj populaciji, što povećava njihovu marginalizaciju i ranjivost. Zbog stigmatizacije i diskriminacije, ljudska prava osoba sa mentalnim poremećajima su često ugrožena. Mnogi otežano ostvaruju prava u oblasti rada, obrazovanja i standarda života dostojnog čovjeka, nezavisnog i samostalnog življenja, socijalne zaštite i kulturnog života, ali i prava na postizanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja. Osobe sa mentalnim poremećajima se zbog diskriminacije teško zapošljavaju i/ili vraćaju na radno mjesto, što nije nužno posljedica smanjenih radnih sposobnosti ili još uvijek prisutnih simptoma već predrasuda o mentalnim poremećajima. Ovakav utjecaj stigme ima posljedice na zdravlje osobe i ozbiljno narušava osjećaj vlastite vrijednosti, potiče izolaciju i dovodi do začaranog kruga društvene isključenosti.

Ovaj Projekat, usmjeren na prevazilaženje opisanog problema, baziran je na modelu poticanja preduzetničkih kompetencija menadžmenta i članova udruženja osoba sa mentalnim poremećajima. Na ovaj način, osigurat će se prilike za zaposlenje i radni angažman u obimu i okruženju prilagođenom specifičnim potrebama ove ciljne grupe. Ovo uključuje efekte radne integracije, osiguranja prihoda, terapeutske efekte i socijalnu inkluziju osoba sa mentalnim poremećajima u lokalnu zajednicu.

 

 

Imajući u vidu specifičnosti i individualne kapacitete pojedinih udruženja i lokacija na kojim djeluju, projekat će dizajnirati specifične preduzetničke forme, prilagođene stanju na tržištu i kapacitetu i kompetencijama preduzetnika. Poslovne aktivnosti će biti usklađene sa principima socijalnog/društvenog preduzetništva, stavljajući jednak fokus na socijalni cilj i potrebu za kreiranje samoodrživih rješenja kroz ostvarenje prihoda od komercijalnih djelatnosti. U 2018 godini, projekat će se fokusirati na dva udruženja, čiji kapaciteti za pokretanje komercijalnih djelatnosti su u prethodnoj godini ojačani na neophodni nivo: Feniks iz Tuzle i Uzdravlje iz Mrkonjić Grada. Druga srodna udruženja će biti poticana za jačanje kapaciteta kako bi se u 2019. godini osigurala mogućnost za širenje podrške na dvije dodatne lokacije.

Očekivani rezultat projekta je održiv model unapređenja mentalnog zdravlja i socijalno uključivanje populacije osoba sa narušenim mentalnim zdravljem kroz radnu integraciju i socijalno preduzetništvo. Radna integracija osoba sa invaliditetom se u većini evropskih zemalja provodi kroz koncept socijalnog poduzetništva. Sam koncept socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva je počeo da se razvija na temeljima talijanskih socijalnih zadruga koje su nastale kao rezultat reforme sistema zdravstvene zaštite, prvenstveno u oblasti mentalnog zdravlja. Pokretanje poduzetničke aktivnosti je u načelu rizičan poduhvat, naročito u kontekstu visoke nezaposlenosti opšte populacije. Međutim, ovi rizici se u određenoj mjeri mogu kontrolirati kroz sistem sveobuhvatne finansijske, tehničke i stručne podrške planirane ovim projektom.

Imajući u vidu da je očekivani rezultat projekta razvoj modela socijalnog uključivanja ciljne grupe kroz radnu integraciju, Projekat zapošljavanja mladih i Projekat Mentalnog zdravlja planiraju nastavak srodnih aktivnosti, realiziranjem modela na dvjema dodatnim lokacijama i novim grupama korisnika. Dokumentovanje i optimizacija projektnog modela su stoga od posebne važnosti za uspjeh projekta.

 

 

 

 

 

The social status of persons with mental health impairment has been marked to a significant extent not only by the objective health problem and the resulting symptoms but also by its indirect social consequences: marginalization, social exclusion and poverty. Namely, low social status and social exclusion are far more common in people with mental health impairment than in the general population, which increases their marginalization and vulnerability. Because of stigmatization and discrimination, human rights of people with mental disorders are often compromised. Many find it difficult to exercise rights in the area of work, education and decent living standards, independency and independent living, social protection and cultural life, as well as the right to achieve the highest possible standard of health. People with mental disorders are difficult to employ and / or return to work due to discrimination, which is not necessarily a consequence of reduced work abilities or still present symptoms, but prejudices about mental disorders. Such an impact of the stigma has consequences on the health of a person and seriously disturbs the feeling of one's own values, encourages isolation and leads to the vicious circle of social exclusion.

This project, aimed at overcoming the described problem, is based on the model of incentives for entrepreneurial management competences and members of associations of people with mental disorders. In this way, opportunities for employment and work engagement will be provided in the scope and environment tailored to the specific needs of this target group. This includes the effects of work integration, income assurance, therapeutic effects and social inclusion of people with mental disorders in the local community.

 

 

Taking into account the specificities and individual capacities of the individual associations and locations they work on, the project will design specific entrepreneurial forms, adjusted to market conditions and entrepreneurial capacities and competences. Business activities will be aligned with the principles of social entrepreneurship, placing the same focus on the social goal and the need to create self-sustainable solutions through the realization of commercial income. In 2018, the project will focus on two associations whose capacity to launch commercial activities was strengthened to the required level in the previous year: Phoenix of Tuzla and Uzdravlje from Mrkonjić Grad. Other related associations will be encouraged to build capacity in 2019 to provide support to two additional locations.

The expected outcome of the project is a sustainable model for improving mental health and social inclusion of people with mental health disorders through work integration and social entrepreneurship. Work integration of people with disabilities is implemented in most European countries through the concept of social entrepreneurship. The very concept of social economy and social entrepreneurship began to develop on the foundations of Italian social cooperatives that resulted from the reform of the health care system, primarily in the field of mental health. Starting entrepreneurial activity is, in essence, a risky undertaking, especially in the context of high unemployment of the general population. However, these risks can be controlled to some extent through the system of comprehensive financial, technical and professional support planned by this project.

Bearing in mind that the expected outcome of the project is to develop a model for social inclusion of the target group through work integration, the Youth Employment Project and the Mental Health Project are planning to continue related activities, realizing models at two additional locations and new user groups. Document design and project model optimization are therefore of special importance for the success of the project.